Free Hệ thống quản lý xe 1.0.19 for iPhone Android iOS Windows Phone
Home New Apps Free Music Apps Weather channel app

Download Hệ thống quản lý xe 1.0.19 for iPhone & iPad

Hệ thống quản lý xe
  • Category: Navigation,
  • Name: Hệ thống quản lý xe
  • Version: 1.0.19
  • Download size: 6.96 MB
  • Date: 2015-06-20T23:51:56Z
  • Publisher: Viet Map Application Co., Ltd.
  • Rating: 4+
  • License: Free
  • Compatible devices: iPadMini-iPadMini, iPad74-iPad74, iPhone5s-iPhone5s, iPadPro97-iPadPro97, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPad611-iPad611, iPhone4-iPhone4, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPhone6s-iPhone6s, iPhone5-iPhone5, iPadMini4-iPadMini4, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPad2Wifi-iPad2Wifi, iPhone7-iPhone7, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPadThirdGen-iPadThirdGen, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G, iPad73-iPad73, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadProCellular-iPadProCellular, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhone5c-iPhone5c, iPadMini4G-iPadMini4G, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen, iPad612-iPad612, iPhone4S-iPhone4S, iPhoneX-iPhoneX, iPhoneSE-iPhoneSE, iPadPro-iPadPro, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir-iPadAir, iPad72-iPad72, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPhone6-iPhone6, iPad23G-iPad23G, iPad71-iPad71, iPhone8-iPhone8
  • Note: If you are using device with Windows Phone or Android operation system, please scan the qr code
qr code
Use your smartphone to scan the QR CODE above to download this application

Screenshot of Hệ thống quản lý xe

download Hệ thống quản lý xe apps 0 download Hệ thống quản lý xe apps 1 download Hệ thống quản lý xe apps 2 download Hệ thống quản lý xe apps 3 download Hệ thống quản lý xe apps 4

Share Hệ thống quản lý xe with your friends !

What is new in Hệ thống quản lý xe?

Ứng dụng cho phép Khách Hàng sử dụng dịch vụ giám sát hành trình của Vietmap theo dõi xe theo thời gian thực mọi lúc, mọi nơi một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Tính năng chính:
· Giám sát vị trí, trạng thái hiện tại của xe
· Xem thông tin hành trình xe hiện tại
· Thông tin tóm tắt vận hành của xe trong ngày
· Xem lại lộ trình đã đi
· Thống kê tốc độ chạy xe
· Xem hình ảnh chụp từ camera
· Phù hợp quy chuẩn QCVN 31: 2014/BGTVT

Yêu cầu:
· Phải sử dụng Hệ thống giám sát hành trình của công ty Vietmap phiên bản 3.0

Liên hệ: 19007168
===============================

This application allows Vietmap GPS tracking customers to monitor their vehicles in real time. Fleet management work has become easier than ever.

Features:
· Monitor vehicle location and status in real-time
· View current trip information
· View brief in-day vehicle operation
· Draw and replay trip on map
· View speed statistics
· Show camera photos
· Compliant with the National Standard Specification QCVN 31:2014/BGTVT

Requirements:
· Available for user of Vietmap GPS Tracking version 3.0

Hotline : 19007168

Tag: Hệ thống quản lý xe , Hệ thống quản lý xe


Leave a comment